050 374 1037

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­nan perus­ta­na on klas­si­nen hie­ron­ta. Käsit­te­len kehon läm­pi­mil­lä basalt­ti kivil­lä sekä klas­si­sen hie­ron­nan otteil­la. Läm­pi­mil­lä kivil­lä on voi­mak­kaas­ti ren­tout­ta­va vai­ku­tus. Käy­tän hoi­dos­sa myös kar­ja­lan shun­giit­ti kiviä lisää­mään hoi­ta­vaa vai­ku­tus­ta. Tun­nin kes­tä­väs­sä hoi­dos­sa käsi­tel­lään sel­kä, ala­raa­jat, ylä­raa­jat sekä rin­ta­ke­hä ja kasvot. 

Lopuk­si kehoa voi­daan tar­vit­taes­sa tasa­pai­not­taa vii­leil­lä kivillä.

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta ei sovi sinul­le jos olet ras­kaa­na tai jos sinul­la on jokin seu­raa­vis­ta vai­vois­ta tai sairauksista: 

- sai­raus, jos­sa hie­ron­ta ei ole sal­lit­tua (tar­kis­ta lääkäriltäsi)

- olet ollut leik­kauk­ses­sa, jos­sa her­mo­ja on kat­kais­tu ja sinul­la on tunnottomuutta

- sai­raus, jos­sa her­mos­ton toi­min­ta on hei­ken­ty­nyt (esim. MSALS)

- iho-ongel­ma, jos­sa iho ärsyyn­tyy kos­teu­des­ta tai kuumuudesta

- mikä­li käy­tös­sä­si on lää­ke johon vai­kut­taa kuu­muus tai lämmönvaihtelu

- sydän­sai­raus

- kor­kea verenpaine

- huo­mat­ta­va yli­pai­no (sydän­ra­si­tus)

- dia­be­tes

- suo­ni­koh­ju­ja

- reu­ma