050 374 1037

Asiakkaat kertovat

Oge­lia aloit­ti toi­min­nan Oulun­ky­läs­sä vuon­na 2018. Olen kui­ten­kin teh­nyt tätä työ­tä jo pit­kään, vuo­des­ta 2001. Täs­sä asiak­kai­den palaut­tei­ta vuo­sien varrelta.

Vyö­hy­ke­te­ra­pia on ihan mah­ta­vaa!  - asia­kas 4/2016

 

”Annastiina saa auringonkin paistamaan.” -Jukka

 

…tai­ka­kä­det…   - asia­kas 11/2015

 

Lapsella oli koulussa keskittymisvaikeuksia ja haasteita oppimisessa. Hänellä diagnosoitiin adhd. Lapsi sai homeopaattista hoitoa ja sen jälkeen koulusta alkoi tulla loistavaa palautetta ja koulunkäynti alkoi sujua hienosti!  -asiakas 5/2015

Pro­bably one of the best homeo­paths, I have ever visi­ted. Spends enough time with the patient to unders­tand the problem and makes a note of each and eve­ryt­hing with lots of patience.  -Ramana 

 

Vyö­hy­ke­te­ra­pia on aut­ta­nut minua.  Niska/hartia alu­een iki­ju­mi on hel­pot­tu­nut sekä vat­san oireet hävin­neet mil­tei
koko­naan mm.  Hoi­to­jen aika­na tun­tuu miel­lyt­tä­väs­ti kun veri pää­see vir­taa­maan johon­kin auen­nee­seen reit­tiin.
-nai­nen 60 v.

 

Ekal­la hoi­to­ker­ral­la mun suo­lis­to oli ihan kama­las­sa kun­nos­sa. Nyt 4 kk myö­hem­min se voi tosi hyvin. - Niina

 

 

Läh­den tääl­tä aina niin keveäl­lä olol­la!  - asia­kas 3/2014

 

 

Sinun ansios­ta­si vasen käte­ni liik­kuu taas. Iha­naa! Olin jo aika epä­toi­voi­nen sen kans­sa, kun­nes sain sinut mukaan hoi­ta­maan. Kii­tos! -Jaana

 

 

Hei! Yhdes­sä työ­fy­sion kans­sa kat­soim­me hie­ron­nan tar­peel­li­sek­si, vaik­ka yri­tys ei hoi­toa kor­vaa­kaan. Ensim­mäi­sen käyn­nin jäl­keen oli help­poa neu­vo­tel­la mikä hoi­to­ru­pea­ma oli­si tar­peen ja sil­lä suun­ni­tel­mal­la edet­tiiin. Kes­kus­te­lu­yh­teys Annas­tii­nan kans­sa oli hyvä ja nyt käyn­ti­ker­to­ja on muu­ta­ma taka­na ja sel­kä on taas
kun­nos­sa, niin ettei arki han­ka­loi­du ja mie­li on hyvä. Oli hyvä pää­tös sat­sa­ta het­ki aikaa ja hie­man rahaa hyvään oloon. Kevät on läh­te­nyt iha­nas­ti käyn­tiin!    -toi­mis­to­työn­te­ki­jä, nai­nen 38v 

  

Vau­va kär­si umme­tuk­ses­ta, olo hel­pot­tui heti ensim­mäi­sen vyö­hy­ke­te­ra­pia­hoi­don jäl­keen.  -asia­kas 11/2013

 

En ole en ole ennen saa­nut näin hyvää hie­ron­taa.   -asia­kas 10/2013

 

Joka viik­koi­set migree­ni­koh­tauk­set on jää­neet pois sään­nöl­li­sen hie­ron­nan myö­tä.   -asia­kas 8/2013

  

Hie­ron­nan jäl­keen jalat tun­tuu hyväl­tä ja veri kier­tää var­pais­sa asti!   -asia­kas 2/2013

 

En olis usko­nu, että noin pal­jon voi­maa läh­tee noin pie­nes­tä ihmi­ses­tä! -Anja

 

Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!  -suur­per­heen äiti

 

Äiti ja tytär löy­si­vät vih­doin mie­lui­san hie­ro­jan, tai­toa ja voi­maa.  -Anna, 46

  

Päi­vit­täi­set pään­sä­ryt lop­pui­vat sään­nöl­li­sel­lä hie­ron­nal­la.  -Onni R.

  

Vyö­hy­ke­te­ra­pias­ta tuli kevyt ja pir­teä olo.  -asia­kas 10/2012

  

Sä oot paras hie­ro­ja jol­la mä oon kos­kaan käy­nyt.    -asia­kas 9/2012

  

Kun tulin vyö­hy­ke­te­ra­pi­aan ensim­mäis­tä ker­taa en oikein tien­nyt
mitä hoi­dol­ta odot­tai­sin. Koke­mus oli miel­lyt­tä­vä ja posi­tii­vi­nen yllä­tys!
-mummi

  

Homeo­paat­ti­sen hoi­to­kuu­rin jäl­keen tun­nen itse­ni jäl­leen pal­jon vahvemmaksi.

Kii­tos sinul­le tuhan­nes­ti avus­ta.    -asia­kas 9/2011

Usko­mat­to­mat sor­met!     - asia­kas 9/2011

  

Vaik ei ener­gia­vir­tauk­siin uskois, pak­ko sanoo – kos­ke­tus hoi­taa!    - asia­kas 7/2011

  

Lop­pu­ras­kau­den vyö­hy­ke­te­ra­pia tun­tui iha­nal­ta ja oli ren­tout­ta­vaa.   -asia­kas 4/2011

  

Vyö­hy­ke­te­ra­pian jäl­keen oli hyvä ja kevyt olo. Sade­pi­sa­rat­kin meni ohi! Ihon akne oli jo yhden hoi­to­ker­ran jäl­keen parem­pi.   -asia­kas 5/2010