050 374 1037

Pol­ku­ni luontaishoitajaksi

Nuo­re­na, kun en vie­lä ihan tien­nyt mitä haluai­sin teh­dä työk­se­ni, kou­lut­tau­duin mer­ko­no­mik­si. Kun 25-vuo­ti­aa­na tutus­tuin ensim­mäi­sen ker­ran vyö­hy­ke­te­ra­pi­aan, tun­sin heti löy­tä­nee­ni “oman alan”. Löy­sin tie­ni Kai­ron Ins­ti­tuut­tiin Hel­sin­gis­sä. Siel­lä tutus­tuin myös homeo­pa­ti­aan ensim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sä­ni.  Val­mis­tuin Diplo­mi Moder­ni­vyö­hy­ke­te­ra­peu­tik­si (2002) ja Diplo­mi Klas­si­sek­si Homeo­paa­tik­si (2004). Kou­lu­te­tun hie­ro­jan tut­kin­non suo­ri­tin (2012) Sta­din ammattioppilaitoksessa. 

 

Olen syven­tä­nyt ymmär­rys­tä­ni sii­tä miten kehon ener­giat toi­mi­vat ja miten nii­tä tasa­pai­no­te­taan kou­lut­tau­tu­mal­la Rei­ki­hoi­ta­jak­si (2005) ja Pra­nic Hea­ling hoi­ta­jak­si (2010). 

 

Olen vuo­sien var­rel­la teh­nyt hoi­to­töi­den lisäk­si töi­tä monil­la eri aloil­la ja eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Pidän arvok­kaa­na kaik­kea oppi­maa­ni eri­lai­sis­sa työym­pä­ris­töis­sä ja -yhtei­söis­sä. Jokai­nen työ on arvo­kas ja kai­kes­ta voi oppia.

 

Elä­mää­ni kuu­luu töi­den, per­heen ja lem­mik­kie­läin­ten lisäk­si lii­kun­taa, monis­sa muo­dois­saan sekä käsi­töi­den har­ras­ta­mis­ta. Rakas har­ras­tus joh­ti kah­den kir­jan kir­joit­ta­mi­seen: Simp­pe­lit Sil­mu­kat; Liep­pi­nen, Kos­ki­nen, Hon­ka­nen (2020) ja Käsi­työ­kir­ja - Vin­kit ja muis­tiin­pa­not; Liep­pi­nen, Kos­ki­nen, Hon­ka­nen (2022)

 

Homeo­paat­ti­na, vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­na ja klas­si­se­na hie­ro­ja­na olen usein saa­nut työs­ken­nel­lä vau­vo­jen, las­ten ja nuor­ten hoi­ta­ja­na. Eri ikäi­set lap­set ja eri kehi­tys­vai­hei­siin pereh­ty­mi­nen innos­taa aina! Omat lap­se­ni ovat syn­ty­neet 2003, 2005 ja 2008. 

Ikäih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­ly on aina sydän­tä­ni lähel­lä ja sii­tä olen saa­nut vuo­sien var­rel­la hyvää osaa­mis­ta koke­muk­sen kautta. 

Työs­sä­ni onkin paras­ta juu­ri se, että asiak­kaat ovat kai­ken ikäi­siä. Nuo­rim­mat iäl­tään vain joi­ta­kin viik­ko­ja ja iäk­käim­mät yli 90-vuotiaita.

Kii­tän jokais­ta asia­kas­ta­ni sii­tä, että saan teh­dä juu­ri tätä työtä!