050 374 1037

Homeopatia

Mitä on homeopatia?

Sana homeo­pa­tia tar­koit­taa suo­men­net­tu­na saman­kal­tai­nen kärsimys. 

Homeo­pa­tia on lää­ke­tie­det­tä jota voi­daan käyt­tää sel­lai­se­naan tai yhdes­sä mui­den lää­ke­tie­teel­lis­ten hoi­to­muo­to­jen rinnalla. 

Perus­a­ja­tus on, että ihmi­nen sai­ras­tuu kun elin­voi­ma on epä­vi­rei­nen. Niin­pä myös paran­ta­mi­nen koh­dis­tuu elin­voi­maan, eikä yksit­täi­siin oirei­siin. Kun elin­voi­ma vah­vis­tuu, oireet ja vai­vat para­ne­vat. Homeo­pa­tial­la hoi­de­taan kehon, tun­tei­den ja mie­len oirei­ta, sekä akuut­te­ja, että kroo­ni­sia sairauksia.

Mitä homeo­paa­tin vas­taa­no­tol­la tapahtuu?

Homeo­paat­ti haas­tat­te­lee asiak­kaan ja kyse­lee asiak­kaan vai­vois­ta. Myös sai­raus­his­to­ria, peri­mä ja elä­män­vai­heet kysy­tään. Homeo­paat­ti pyr­kii saa­maan asiak­kaan oireis­ta ja ole­muk­ses­ta mah­dol­li­sim­man kat­ta­van kuvan voi­dak­seen mää­rit­tää oikean homeo­paat­ti­sen lää­ke­ai­neen saman­kal­tai­sen kär­si­myk­sen peri­aa­tet­ta noudattaen. 

Mitä homeo­paat­ti­nen lää­ke­ai­ne on?

Homeo­paat­ti­set lääk­keet on teh­ty luon­nos­ta peräi­sin ole­vis­ta aineis­ta. Nii­tä on lai­men­net­tu niin pal­jon, että kemial­li­ses­ti tar­kas­tel­tu­na ne ovat vet­tä. Val­mis­ta­mi­ses­sa käy­tet­tä­väs­sä poten­soin­ti mene­tel­mäs­sä alku­pe­räi­sen aineen infor­maa­tio siir­tyy lopul­li­seen lää­ke­ai­nee­seen. Lää­ke­ai­neen teho perus­tuu veden “muis­tiin” eli veden kykyyn kul­jet­taa infor­maa­tio­ta. Oikein valit­tu homeo­paat­ti­nen lää­ke­ai­ne vah­vis­taa elin­voi­maa ja pois­taa para­ne­mi­sen esteitä.

Par­haim­mil­laan homeo­paat­ti­nen hoi­to on niin hel­lä­va­rais­ta, että oireet tun­tu­vat katoa­van kuin itsestään!

10 HYVÄÄ SYYTÄ HOITAA HOMEOPATIALLA

1 Homeo­pa­tia on tur­val­lis­ta käyt­tää – jopa ras­kausai­ka­na ja vau­voil­le – se ei voi vahingoittaa.

2 Homeo­pa­tia hoi­taa emo­tio­naa­li­sia ja fyy­si­siä oireita.

3 Homeo­pa­tia on teho­kas­ta ja se vai­kut­taa nopeasti.

4 Homeo­pa­tia hoi­taa ihmis­tä koko­nai­suu­des­saan emo­tio­naa­li­sel­la ja fyy­si­sel­lä tasol­la, eikä ainoas­taan tiet­ty­jä oireita.

5 Homeo­pa­ti­aa voi­daan käyt­tää allo­paat­tis­ten lääk­kei­den rin­nal­la kehon omien para­ne­mis­me­ka­nis­mien voimistamiseksi.

6 Homeo­pa­tia vah­vis­taa immuu­ni­jär­jes­tel­mää ja yleis­tä vastustuskykyä.

7 Homeo­paat­ti­set lääk­keet on val­mis­tet­tu luon­nol­li­sis­ta raa­ka-aineis­ta edis­täen ter­veyt­tä luonnonmukaisesti.

8 Homeo­pa­ti­aa on help­po ja muka­va käyttää.

9 Homeo­pa­ti­aa voi käyt­tää sai­rauk­sien ennaltaehkäisyyn.

10 Homeo­pa­tian käyt­tö on edul­lis­ta ja sitä on tar­jol­la maa­il­man­laa­jui­ses­ti – aina samal­la nimellä.

LÄH­DE: HOMEO­PA­TIA Suo­men homeo­paa­tit ry:n jäsen­leh­ti 2/2011

Lue tääl­tä lisää homeopatiasta!