050 374 1037

Vyöhyketerapia

 

Vyö­hy­ke­te­ra­pi­aa kut­su­taan myös reflexo­lo­giak­si tai hei­jas­te­hoi­dok­si. Hoi­ta­mi­nen tapah­tuu hei­jas­te­pis­tei­den, -aluei­den, tai -vyö­hyk­kei­den kaut­ta.  Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen moder­ni vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti, joka tar­koit­taa sitä, että hoi­toa­luet­ta on koko keho (ei vain jal­ka­poh­jat). Tämä on koko­nais­val­tai­nen hoi­to­me­ne­tel­mä, jol­la on vai­ku­tuk­sia fyy­si­siin, emo­tio­naa­li­siin sekä men­taa­li­siin oirei­siin. Kehon elin­ten välil­lä vir­taa vitaa­lie­ner­gi­aa, elä­män­voi­maa ja se läpäi­see jokai­sen elä­vän solun ja kudok­sen. Jos ener­gia­vir­ta tuk­keu­tuu, tuk­keu­man taak­se jää­vä ruu­miin­osa alkaa oireil­la. Ener­gia­tu­kok­set hei­jas­tu­vat eri­tyi­ses­ti käsis­sä, jalois­sa ja kor­vis­sa sijait­se­viin vyö­hyk­kei­siin. Ener­gia­tu­kok­sia voi­vat aiheut­taa useat eri syyt esim. stres­si, ruo­ka­va­lio, elä­män­ta­vat, eri­lai­set elä­män­vai­heet yms. Ener­gia­tu­kok­sia ava­taan ja kide­ker­ty­miä hajoi­te­taan hie­ron­ta- ja pai­ne­lu­tek­nii­koil­la. Veren­kier­to ja imu­nes­te­kier­to vil­kas­tu­vat ja myrk­ky­jen pois­tu­mi­nen edis­tyy. Paran­tu­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on sii­hen joh­ta­neen syyn löy­ty­mi­nen. Tämän vuok­si hoi­toon kuu­luu myös keskustelua.

Vyö­hy­ke­te­ra­pi­aa käy­te­tään eri­lais­ten oirei­den paran­ta­mi­sen lisäk­si mm. stres­sin, jän­ni­tyk­sen ja väsy­myk­sen hoi­ta­mi­seen sekä sai­rauk­sien ehkäi­syyn. Vyö­hy­ke­te­ra­pia hoi­taa ihmis­tä koko elin­kaa­ren ajan. Se on hyvä hoi­to­muo­to kai­ken ikäi­sil­le. Jopa vas­ta­syn­ty­nyt, joka ei vie­lä juu­ri­kaan kom­mu­ni­koi, ymmär­tää kos­ke­tuk­sen. Vau­vas­ta alkaen vyö­hy­ke­te­ra­pial­la voi­daan hoi­taa vat­sa- ja suo­lis­to­vai­vo­ja ja tuleh­dus­kier­tei­tä mm. kor­va­tu­leh­dus­ta. Van­hus­ten hoi­dos­sa vyö­hy­ke­te­ra­pia on hel­lä­va­rais­ta hoi­ta­mis­ta. Iäk­kääl­lä ihmi­sel­lä voi­vat muut ais­tit olla jo hei­ken­ty­neet, mut­ta tun­toais­ti säi­lyy ja kos­ke­tuk­ses­ta tulee jäl­leen tär­keä osa kom­mu­ni­koin­tia. Vyö­hy­ke­te­ra­pia ren­tout­taa miel­tä ja vir­kis­tää aineenvaihduntaa. 

Kiin­nos­taa­ko vyö­hy­ke­te­ra­pian opis­ke­le­mi­nen? Tutus­tu Kai­ron Ins­ti­tuut­tiin tääl­tä: www.kairon.fi